PlayStation Vita

  • Resident Evil Revelations 2 (Asia) ~ VLAS 38092
  • Biohazard Revelations 2 (NTSC-J) ~ VLJM 35216
  • Biohazard Revelations 2 The Best (NTSC-J) ~ VLJM 65010